ГОЛОВНА КУРСИ ДОЗВ.ДОКУМЕНТИ НОВИНИ КОНТАКТИ РЕЄСТРАЦІЯ              UKRRUS
 

Знаходиться у стадії реорганізації

Дозвільні документи щодо навчання та підвищення кваліфікації
 

1

Ліцензія Міністерства освіти і науки України Серія АЕ № 527437 у галузі знань: 0306 "Менеджмент і адміністрування" за програмами "Адміністрування в сфері ринків фінансових послуг" та "Адміністрування в сфері соціального страхування"

 

 

 

 

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-58 від 04.02.2016 р. (щодо підвищення кваліфікації: Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти надають  освітні послуги з підвищення кваліфікації на підставі раніше отриманих  ліцензій, які є безстроковими.)

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5708 від 19.06.2019 р. (щодо ліцензування освітньої діяльности у сфері післядипломної освіти)

 

 

 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України від 03.10.2019 р. на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування".

 

 

 Лист № 1/9-58               Лист 1/11-5708           

    

  

 Наказ № 965-л            Додаток про видачу ліцензії

   

2

Договір з Національним банком України про сумісну організацію та проведення навчання, підготовки, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг № 102802 від 21 січня 2021 року.

 

3

Свідоцтво ДП «Головного навчально-методичного центру Держгірпромнагляду України» про внесення до Переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб № 80.1-16-058.09, за програмами, перелік яких наведено в додатку до Свідоцтва

   

4

Лист ДСНС України № 26-9647/261 від 22.06.2018 р. про навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, організацій

5

Лист ДСНС України № 26-9647/261 від 22.06.2018 р. про проведення спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою

6

Погодження «Програми підвищення кваліфікації фахівців гірничих підприємств з правом керівництва гірничими роботами на відкритих розробках корисних копалин»

7

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

 

8

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

   

9

Висновок державної санітарио-епідеміологічної експертизи

 

10

Концепція освітньої діяльності
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

11

Опис використання інформаційних ресурсів та навчального обладнання лабораторій, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами

 

12

Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень Інституту та забезпечення отримання ними освітніх послуг

13

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти  для осіб з вищою освітою

14

ВІДОМОСТІ
про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти  для осіб з вищою освітою

15

1. Договір  № 2 від 04.02.2013 року з Публічною бібліотекою 
ім. Л.Українки.

2. Договір № 03/09/18 від 03.09.2018 р. оренди нерухомого майна (гуртожиток) з НЗ ННЦ «Інтелект».

3. Договір № 05/09/18 від 05.09.2018 р. про надання послуг (харчування )з ФОП Возна Л.В.

 
16

Освітня програма

 

 

Знаходиться у стадії реорганізації

Інформація про ПрАТ «ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»,
яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства»
** 30.03.2020 Верховна рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)", яким визначаються особливості проведення річних загальних зборів та розкриття річної регулярної інформації у 2020 році

Статут товариства (нова редакція з Рішенням 1 та Рішенням 2 одноособистого (єдиного) акціонера)

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про систему внутрішнього контролю і управління ризиками

Положення про правління товариства

Положення про ревізора

Кодекс корпоративного управління товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства

Відомості про власників істотної участі в юридичної особі станом на 06.10.2021 р.

Структура власності станом на 24.05.2022 р.

Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства

Виписка з реєстру кодів цінних паперів

Повідомлення про намір набуття 100% акцій товариства

Повідомлення про набуття прав власності 100% акцій товариства

Bедoмocті з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2018 р. (і повідомлення про загальні збори акціонерів 22 березня 2019 р.)

Протокол № 1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Протокол про підсумки голосування загальних зборів акціонерів від 22.03.2019 р.

   Повідомлення про внесення змін до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Відомості про набуття контрольного пакета акцій

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2020 р. (і повідомлення про загальні збори акціонерів 12 квітня 2021 р.)

Протокол про підсумки голосування загальних зборів акціонерів від 07.04.2020 р.

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента-)

Протокол про підсумки голосування загальних зборів акціонерів від 12.04.2021 р.

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Особлива інформація емітента 07.10.2021 р. (Відомості про зміну акцюнерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій)

Особлива інформація емітента 07.10.2021 р. (Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій)

Особлива інформація емітента 02.06.2022 р. (Відомості про припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду)

Особлива інформація емітента 02.06.2022 р. (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

ПОВІДОМЛЕННЯ Кредиторів про припинення шляхом реорганізації (перетворення)

Інформаційний лист про зміну законодавства

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Виписка з Реєстру платників єдиного податку

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік