ГОЛОВНА КУРСИ ДОКУМЕНТИ НОВИНИ КОНТАКТИ РЕЄСТРАЦІЯ              UKRRUS
 

Дозвільни документи щодо навчання та підвищення кваліфікації
(ліцензування, акредитація .................)

1

Ліцензія Міністерства освіти і науки України Серія АЕ № 527437 у галузі знань: 0306 "Менеджмент і адміністрування" за програмами "Адміністрування в сфері ринків фінансових послуг" та "Адміністрування в сфері соціального страхування"

 

 

 

 

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-58 від 04.02.2016 р. (щодо підвищення кваліфікації: Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти надають  освітні послуги з підвищення кваліфікації на підставі раніше отриманих  ліцензій, які є безстроковими.)

 

  

2

Договір з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про співробітництво з питань навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг № 4 від 4 лютого 2019 року.

 

3

Договір з Державною службою фінансового моніторингу України про співпрацю з навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу від 21.06.2018 року № 11/2018.

 

4

Свідоцтво ДП «Головного навчально-методичного центру Держгірпромнагляду України» про внесення до Переліку суб'єктів господарювання, які здійснюють навчання з питань охорони праці посадових осіб № 80.1-16-058.09, за програмами, перелік яких наведено в додатку до Свідоцтва

   

5

Лист ДСНС України № 26-9647/261 від 22.06.2018 р. про навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, організацій

6

Лист ДСНС України № 26-9647/261 від 22.06.2018 р. про проведення спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою

7

Погодження «Програми підвищення кваліфікації фахівців гірничих підприємств з правом керівництва гірничими роботами на відкритих розробках корисних копалин»

8

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

 

9

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

   

10

Висновок державної санітарио-епідеміологічної експертизи

 

11

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою з надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації

12

Опис використання інформаційних ресурсів та навчального обладнання лабораторій, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами (в тому числі інформація про доступність приміщень для маломобільних груп населення)

 

 

Інформація про ПрАТ «ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»,
яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства»
 

Статут товариства

Положення про загальні збори акціонерів

Положення про наглядову раду

Положення про правління товариства

Положення про ревізійну комісію

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства

Відомості про власників істотної участі в юридичній особі

Особлива інформація про товариство згідно з вимогами законодавства

Виписка з реєстру кодів цінних паперів

Bедoмocті з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2018 р. (і повідомлення про загальні збори акціонерів 22 березня 2019 р.)

   Повідомлення про внесення змін до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Особлива інформація (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

Протокол про підсумки голосування загальних зборів акціонерів від 22.03.2019 р.

Інформаційний лист про зміну законодавства

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Виписка з Реєстру платників єдиного податку

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік